kodeks_pracy - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Zmiana Kodeksu pracy - od dnia 26 kwietnia 2023 r.
Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.
Od dnia 26 kwietnia 2023 r. Pracownik będzie miał prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.
Wymiar zwolnienia:


2 dni albo 16 godzin (w ciągu roku kalendarzowego).


O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym ww. zwolnienia (wykorzystanie w dniach roboczych czy godzinach) decydować będzie Pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie ww. zwolnienia, złożonym Pracodawcy w danym roku kalendarzowym.


Inne zasady w przypadku Nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej wykorzystując je w systemie dniowym (wybierając sobie wolne dni, nie godziny).


Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, które nie zostało w całości lub części wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie podlega przeniesieniu na kolejny rok.

Przyczyna skorzystania ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej:


Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej przysługiwać będzie od dnia 26 kwietnia 2023 r. Pracownikowi z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność Pracownika. Podkreślamy, iż zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej nie zastępuje urlopu na żądanie.


W obecnie obowiązujących przepisach nie znajdziemy definicji siły wyższej. Przyjmuje się, iż jest to zdarzenie o nadzwyczajnym charakterze, którego Pracownik nie mógł przewidzieć oraz któremu nie mógł zapobiec. Zdarzenie takie doszłoby do skutku niezależnie od woli Pracownika i skutkuje niemożnością wykonywania obowiązków pracowniczych.

Odpłatność:


Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej będzie płatne - w wysokości połowy otrzymywanego wynagrodzenia.

Obowiązek udzielenia Pracownikowi zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej:
Pracodawcy nie przysługuje prawo odmowy udzielenia ww. zwolnienia. Zgodnie bowiem z treścią przepisów, które zaczną obowiązywać od dnia 26 kwietnia 2023 r. Pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej na wniosek zgłoszony przez Pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.


Tak więc należy pamiętać o konieczności złożenia wniosku o udzielenie zwolnienia najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.


W stosunku do Nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wprost zostało wskazane, iż wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej może być złożony również elektronicznie.

Zatrudnienie w wymiarze niepełnym a wymiar urlopu z powodu działania siły wyższej:


Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej przysługiwać będzie również od dnia 26 kwietnia 2023 r. osobom zatrudnionym na część etatu (nie zostały wprowadzone ograniczenia co do wymiaru zatrudnienia).


Godzinowy wymiar urlopu z powodu działania siły wyższej będzie ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy Pracownika, który zamierza skorzystać ze zwolnienia. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Masz dodatkowe pytania ?


Z chęcią odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do spisu treści