krajowy_rejestr_karny - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, w tym art. 221 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2023 poz. 1465), każdy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. To katalog zamknięty, który nie uprawnia do żądania przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Jednakże, jak czytamy dalej, tj. w art. 221 § 3 Kodeksu pracy od pracownika pracodawca żąda dodatkowo podania: adresu zamieszkania; numeru PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; innych danych osobowych pracownika (a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny), jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (art. 221 § 3 pkt 3); wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie; numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. I w tym przypadku również mamy do czynienia z katalogiem zamkniętym.
Zawarty art. 221 § 3 pkt 3 kodeksu pracy zapis dotyczący „innych danych (..)”, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 221 § 4 Kodeksu pracy), daje możliwość pracodawcy do żądania od kandydata do pracy na stanowisku, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, danych dotyczących jego niekaralności. Ale, co do zasady ma to zastosowanie m.in. do wybranych grup pracowników, gdzie taki wymóg regulują przepisy odrębne, to są np.: nauczyciele (art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, pracownicy Straży Granicznej (art. 31 ust. 1 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej; strażnicy gminni (art. 24 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych) członkowie korpusu służby cywilnej (art. 4 pkt 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej); pracownicy samorządowi, z wyjątkiem osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi (art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) czy np. detektywi (art. 29 ust. 1 pkt 6 ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych).


Należy też pamiętać, że aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego (dalej KRK) pracodawca składając wniosek musi podać podstawę prawną do uzyskania takiego zaświadczenia z KRK zgodnie z regulacją wyrażoną w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2023 poz. 1068, 1705). Zgodnie ze wskazanym przepisem prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.


Z drugiej strony należy mieć na względzie, że coraz częściej ubiegający się o prace posiadają zaświadczenie o niekaralności i okazują je bez wezwania. Powyższe może być wykorzystane na potrzeby pracodawcy i może mieć znaczenie np. przy ubieganiu się o stanowisko sprzedawcy, choć z prawnego punktu widzenia nie może być wymogiem.


Należy nadmienić, że pracownicy, którzy przedstawią pracodawcy dobrowolnie takie zaświadczenie jednocześnie powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez pracodawcę zgodnie z 221 § 5 oraz art. 221a kodeksu pracy.

Masz dodatkowe pytania ?

Z chęcią odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do spisu treści