nabycie_spadku - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
NABYCIE SPADKU.
Kiedy dochodzi do nabycia spadku ?
Do nabycia spadku dochodzi z chwilą otwarcia spadku. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie spadku oznacza, iż spadkobierca nabywa ogół praw i obowiązków spadkodawcy wchodzących w skład spadku.
Czy w celu nabycia spadku muszę dokonać dodatkowych czynności ?
Spadkobiercy nabywają spadek z mocy prawa, co oznacza, iż celem nabycia spadku nie jest konieczne dokonanie jakichkolwiek czynności oraz potwierdzenie tego faktu w formie dokumentu. W obowiązującym porządku prawnym nie istnieją również przepisy zobowiązujące do przeprowadzenia postępowania spadkowego po śmierci spadkodawcy.
Skoro nabywam spadek z mocy prawa to nie muszę nic robić ?
Oczywiście można przyjąć taką postawę. Czy ona jest dobra? Uważamy, iż nie. Ze względów praktycznych należy legitymować się stosownym dokumentem, który potwierdza fakt nabycia spadku i umożliwia bez problemów, np. sprzedaż przedmiotów wchodzących w skład spadku, uporządkowanie wpisów w księgach wieczystych.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż jeżeli będziemy bardzo długo zwlekać z formalnym uregulowaniem spraw spadkowych, to po dłuższym czasie od śmierci spadkodawcy sprawa o stwierdzenie nabycia spadku może być bardziej skomplikowania, czasochłonna i kosztowna niż przeprowadzona w bliższym czasie po śmierci spadkodawcy, bowiem krąg spadkobierców po wielu latach może ulec zmianom, np. w sytuacji, gdy pierwotny spadkobierca zmarł a po nim powołane są do dziedziczenia jego dzieci, wnuki i prawnuki.

Czy nabycie spadku jest obowiązkiem ?
Nie, nabycie spadku nie jest obowiązkiem. Pomimo tego, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku z mocy prawa to w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule powołania może podjąć decyzję o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie wskazanym powyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (dotyczy spadków otwartych od dnia 18.10.2015 r.).
Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone w terminie wskazanym powyżej działa wstecz - od chwili otwarcia spadku. Odrzucenie spadku oznacza, iż będziemy traktowani przy ustalaniu spadkobierców po zmarłym, jakbyśmy nie dożyli otwarcia spadku. Tak więc spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia co oznacza, iż do dziedziczenia będą powołane kolejne osoby, np. dzieci osoby, która spadek odrzuciła, co należy mieć na uwadze, bowiem dzieci zostają powołane do spadku w chwili odrzucenia spadku przez rodzica. W chwili odrzucenia spadku przez rodzica, dla dziecka zaczyna biec 6 - miesięczny termin na złożenie oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku.
Czy mogę odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci ?
Rodzice sprawują zarząd nad majątkiem dziecka aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu rodzice są zobowiązani uzyskać zgodę sądu opiekuńczego (Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka). Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należy zaliczyć między innymi czynność polegającą na odrzuceniu spadku. Aby móc odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka najpierw rodzic musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.
Po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego - w drodze prawomocnego postanowienia sądowego - konieczne jest złożenie przez rodzica oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka - przed sądem lub u notariusza.
Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ?
Jest to przyjęcie spadku, w którym spadkobierca odpowiada za długi w sposób ograniczony do wartości odziedziczonego majątku spadkowego - stanu czynnego spadku.

Podkreślamy kwestię zasadniczą, o której to bardzo wiele osób zapomina, iż aby doszło do ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe nie wystarcza samo przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To dopiero pierwszy krok. Kolejnym jest sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykazu inwentarza lub spisu inwentarza, z których to dokumentów będzie wynikała górna granica odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe.

Ograniczenie odpowiedzialności jest - o czym należy pamiętać - ograniczeniem kwotowym - bowiem wyznacza górną granicę odpowiedzialności spadkobiercy.


Przykład:


np. jeżeli wartość stanu czynnego spadku (aktywów) będzie wynosiła 100 tys. zł, a dług będzie wynosił 200 tys. zł, to wierzyciel spadkodawcy będzie mógł domagać od spadkobiercy zapłaty kwoty 100 tys. zł.


Uwaga !!!


Odpowiedzialność spadkobiercy, w wypadku nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie jest ograniczona do składników majątku spadkowego, bowiem po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza majątek odziedziczony i majątek posiadany wcześniej przez spadkobiercę łączą się a co za tym idzie spadkobierca ponosi odpowiedzialność z całego swojego majątku – do wysokości jednak górnej granicy odpowiedzialności spadkobiercy.

Jak mogę formalnie potwierdzić swoje prawa do spadku ?
Mamy dwie możliwości:


1) droga postępowania sądowego poprzez wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i finalne wydanie przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;


2) przez stwierdzenie nabycia spadku u notariusza i uzyskanie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Masz dodatkowe pytania ?


Z chęcią odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do spisu treści