opiekun_dziecka - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Taka sytuacja może mieć miejsce jeżeli rodzic czy opiekun, pod którego pieczą pozostaje dziecko, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki dotyczące kontaktów z dzieckiem, które uprzednio ustalone zostały w wyroku Sądu (np. przy rozwodzie rodziców) lub w wyniku ugody zawartej przed Sądem lub przed mediatorem. Z uwagi na przepisy prawa zawarte w oddziale 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego taka sytuacja też może dotyczyć kontaktów wnuka czy wnuczki z dziadkami, a także kontaktów dziecka z rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Należy pamiętać, że rozwiązanie małżeństwa przez rozwód nie rozwiązuje relacji ze wskazanymi wyżej osobami, nadal mają oni prawo do kontaktów.
Zgodnie z regulacjami art. 598 (15) i kolejnych ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego w przypadku utrudniania kontaktów Sąd opiekuńczy może zagrozić osobie kontakt utrudniającej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Następnie, jeżeli osoba ta nadal nie wypełnia swoich obowiązków, sąd może nakazać zapłatę drugiemu rodzicowi czy dziadkom orzeczonej wcześniej sumy pieniężnej ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Można również domagać się zwrotu poniesionych wydatków celem organizacji, przygotowania spotkania z dzieckiem.


Co więcej, należy dodać, że powyższe przepisy stosuje się również w przypadku tzw. opieki naprzemiennej, czyli kiedy Sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.


Należy podkreślić, że zagrożenie nakazaniem zapłaty może być zawarte już w postanowieniu sądu o regulacji kontaktów (zob. więcej A. Partyk [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie nieprocesowe. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz aktualizowany, red. O. M. Piaskowska, LEX/el. 2023, art. 598(15).


Sąd prowadzi stosowne postępowanie w tym przedmiocie, jeśli zostanie złożony wniosek.

Masz dodatkowe pytania ?

Z chęcią odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do spisu treści