uprawnienia_pracownika - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Zmiana Kodeksu pracy - od dnia 26 kwietnia 2023 r.
Wniosek Pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.
Nowe uprawnienie Pracownika:
Od dnia 26 kwietnia 2023 r. Pracownik będzie mógł wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.
UWAGA !!!

Wyjątek – nowe uprawnienie nie będzie dotyczyło Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Forma wniosku:

Postać papierowa lub elektroniczna.

Warunki, które muszą zostać spełnione przez Pracownika:

Pracownik może wystąpić z wnioskiem po upływie co najmniej 6 miesięcznego okresu zatrudnienia u danego Pracodawcy.

Do okresu zatrudnienia Pracownika u danego Pracodawcy wlicza się Pracownikowi okres za-trudnienia u poprzedniego Pracodawcy w przypadku, gdy:

• zmiana Pracodawcy nastąpiła wskutek przejścia zakładu pracy lub jego części, w której zatrudniony był ten Pracownik, na obecnego Pracodawcę a także gdy

• z mocy odrębnych przepisów nowy Pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez Pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego Pracownika.

Jak często Pracownik może wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem:

Wniosek może zostać złożony przez Pracownika raz w roku kalendarzowym.

Czy Pracodawca ma obowiązek uwzględnienia wniosek Pracownika?

Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, bowiem zgodnie z przepisami uwzględnienie następuje „w miarę możliwości”.

Obowiązki Pracodawcy w związku ze złożonym wnioskiem przez Pracownika:

Pracodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia Pracownikowi odpowiedzi na wniosek (w postaci papierowej lub elektrycznej) biorąc pod uwagę potrzeby Pracodawcy i Pracownika.

Termin udzielenia odpowiedzi:

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożony przez Pracownika wniosek nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Należy podkreślić, iż w razie nieuwzględnienia wniosku Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania Pracownika o przyczynie odmowy uwzględnienia złożonego wniosku.

UWAGA!!!


Pracodawca, który nie udziela Pracownikowi w ww. terminie odpowiedzi na wniosek lub nie informuje Pracownika o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę:

Wystąpienie przez Pracownika z wnioskiem nie będzie mogło stanowić:

- przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub

- przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez Pracodawcę,

- przyczyny uzasadniającej przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia albo

- przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę

Masz dodatkowe pytania ?


Z chęcią odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do spisu treści