urlop_opiekunczy - Kancelariagi

kancelariagi
Przejdź do treści
Zmiana Kodeksu pracy - od dnia 26 kwietnia 2023 r.
URLOP OPIEKUŃCZY.
Nowy rodzaj urlopu:
Od dnia 26 kwietnia 2023 r. Pracownikowi będzie przysługiwał nowy urlop - urlop opiekuńczy.
Wymiar urlopu:

5 dni w roku kalendarzowym. Urlopu udziela się w dni, które są dla Pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym Pracownika rozkładem czasu pracy.

Cel urlopu:

Zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny Pracownika lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym z Pracownikiem, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych


Członkiem rodziny Pracownika jest syn, córka, matka, ojciec i małżonek Pracownika.


Urlop opiekuńczy może być również wykorzystany w celu opieki nad inną osobą/ wsparcia innej osoby niż członek rodziny Pracownika pod warunkiem, iż osoba ta zamieszkuje z Pracow-nikiem w tym samym gospodarstwie domowym.

Wynagrodzenie:

Za czas urlopu opiekuńczego Pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - urlop bezpłatny.

Wniosek o udzielenie urlopu:

Aby skorzystać z urlopu Pracownik winien złożyć wniosek o udzielenie ww. urlopu (postać papierowa lub elektroniczna), w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzy-stania z tego urlopu.

Elementy konieczne we wniosku o udzielenie urlopu:

1. imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych,

2. przyczyna konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez Pracownika oraz

3. w przypadku członka rodziny - stopień pokrewieństwa z Pracownikiem lub

4. w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny - adres zamieszkania tej osoby.

Tak więc we wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego nie należy wskazywać szczegółowych informacji o stanie zdrowia osoby, której Pracownik zapewnia osobistą opiekę lub wsparcie.

Pracodawcy nie przysługuje prawo żądania takich informacji jak również żądania od Pracowni-ka przedłożenia dokumentów potwierdzających stan zdrowia osoby, której Pracownik zapewnia osobistą opiekę lub wsparcie.

Uprawnienia pracownicze:

Dni wolne wliczą się do okresu zatrudnienia (stażu pracy), od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy w czasie urlopu opiekuńczego:

W okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego do dnia jego zakończenia, Pracownik będzie chroniony przed zwolnieniem z pracy w zakresie wskazanym poniżej.

Pracodawca nie będzie mógł od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego aż do zakończenia urlopu:

- prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z Pracownikiem;

- wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z Pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy Pracownika i reprezentująca Pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie przez Pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem od dnia złożenia przez Pracownika wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego aż do zakończenia urlopu będzie mogło nastąpić jedynie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Pracodawcy.

UWAGA!!!


Podkreślamy, iż w dalszym ciągu od dnia 26 kwietnia 2023 r. będą obowiązywały przepisy o zwolnieniu od pracy na opiekę na podstawie art. 188 k.p. a więc, Pracownikowi wychowujące-mu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługiwać będzie (tak jak obecnie to ma miejsce) prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni (w ciągu roku kalen-darzowego) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Masz dodatkowe pytania ?


Z chęcią odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do spisu treści